Polskie Stowarzyszenie Dalton jest jedyną instytucją w Polsce upoważnioną przez Fundację Dalton International do: nominowania placówek daltońskich, prowadzenia szkoleń i certyfikowania nauczycieli daltońskich, prowadzenia szkoleń daltońskich dla kadry zarządzającej, prowadzenia szkoleń i certyfikowania konsultantów daltońskich, przeprowadzania audytów i nadawania przedszkolom i szkołom certyfikatu placówki daltońskiej.
Podobnie jak w innych europejskich krajach, Stowarzyszenia Daltońskie są jedynymi, oficjalnymi instytucjami upoważnionymi do działań w zakresie edukacji daltońskiej.

MIĘDZYNARODOWA DALTOŃSKA KONFERENCJA
NAUKOWO-METODYCZNA

Motywacja ucznia miarą efektywności planu daltońskiego”

Częstochowa, 18 listopada 2019

Sesja plenarna:

Motywacja jako efekt aktywności ucznia. /Motivation is the result of action/ Roel Rohner President of Dalton International
Motywacja, stres i pamięć. O asymetrii kar i nagród, dr Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski
Prezentacja – szkoła daltońska Shenzhen Chiny
Prezentacja- szkoła daltońska Izmir Turcja

Warsztaty:

 1. W jaki sposób niezależność buduje motywację wewnętrzną oraz poczucie własnej wartości?(Praktyczne przykłady wspierania motywacji wewnętrznej dziecka), dr Agata Sowińska, Dalton Reaserch Platform, Roel Rohner Dalton International Holandia
 2. Motywacja rozpoczyna się od refleksji /Motivation starts with reflection/ Paul Bruijn, Dalton International Holandia
 3. Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci, Dorota Kamińska, edukator, trener międzynarodowego programu TOCfE.
 4. Jak kształtować kompetencje kluczowe u dzieci w wieku przedszkolnym, Barbara Grzegorczyk, doradca metodyczny, edukator
 5. Energia wielointeligentnej motywacji, dr Aldona Kopik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 6. Proces równoważenia według Piaget’a i teorii Wygotskiego w kontekście motywowania dziecka w edukacji daltońskiej / Piaget’s concept of equilibration enhanced by Vygotski’s theory with Dalton methodology to motivate children/ dr David Benson, professor Department of Professional Education Bemidji State University In Minnesota State Colleges and Universities w USA
 7. Kij ukryty w marchewce. O nagrodach i karach w kontekście motywacji, Kamila Jakimowicz, Przedszkole Daltońskie Akademia Junior w Koninie
 8. Plan Daltoński…OK. Ocenianie kształtujące jako narzędzie w realizacji założeń planu daltońskiego, Agata Juljańska-konsultant, Polskie Stowarzyszenie Dalton, Iwona Kiełczykowska- doradca metodyczny, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie

Polskie Stowarzyszenie Dalton z ogromną radością pragnie poinformować o nowej inicjatywie popularyzującej idee edukacji daltońskiej:

KWARTALNIK “INSPIRACJE DALTOŃSKIE”
Teoria i Praktyka

Drodzy Czytelnicy oddajemy w Wasze ręce trzeci numer kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Dalton „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”, na łamach którego będziemy propagować idee Planu Daltońskiego. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce do polemiki, wymiany doświadczeń, przekazywania dobrych praktyk edukacyjnych czy informacji na temat wydarzeń związanych z pedagogiką Planu Daltońskiego w kraju i na świecie. Zamieszczane zaś w czasopiśmie artykuły będą inspiracją dla dyrektorów i nauczycieli do zmiany sposobu funkcjonowania edukacyjnego i doskonalenia warsztatu pracy. Inicjatywa ta to także kolejny krok w rozwoju tej cennej koncepcji w naszym kraju oraz rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

inspiracje-daltonskie-nr3

PRENUMERATA KWARTALNIKA

INSPIRACJE DALTOŃSKIE – teoria i praktyka, zeszyty naukowo – metodyczne Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
Zeszyty wychodzą w formie kwartalnika (4 zeszyty w roku), do wyboru dwie formy prenumeraty:

 • Prenumerata optymalna – kwota 100 zł:  (4 numery kwartalnika w wersji papierowej oraz dostęp do serwisu przez okres 12  miesięcy – dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji oraz archiwum)
 • Prenumerata ekonomiczna – kwota 80 zł:  (4 numery kwartalnika w wersji papierowej)

Plan Daltoński Czym jest Edukacja Daltońska?

Koncepcja edukacyjna Plan Daltoński została stworzona przez Helen Pankhurst. Intelektualne ruchy w społeczeństwie zainspirowały pod koniec XIX w. wielu twórców teorii edukacji, jak Maria Montessori czy John Dewey do poszukiwania nowych rozwiązań. Zaczęli oni w tym czasie głosić odważne idee związane z nowoczesnym podejściem do systemu edukacji. Helen Pankhurst przez kilka lat współpracowała z Marią Montessori, ale Plan Daltoński stworzyła dopiero po rozpoczęciu samodzielnej działalności. W efekcie w roku 1922 została wydana „Edukacja według Planu Daltońskiego”.

Współcześnie koncepcja planu daltońskiego jest szeroko rozpowszechniona w nauczaniu elementarnym (od 4 do 12 roku życia) w Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Węgrzech oraz Australii, Korei, Tajwanie, Chile, Japonii. Najstarsza szkoła daltońska działa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki tego procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

SAMODZIELNOŚĆ

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności Samodzielność stanowi także ważny czynnik dydaktyczno-organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu by pomóc tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują w edukacji szkolnej.
Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka i można ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana wiekiem oraz poziomem rozwoju intelektualnego dziecka.

WSPÓŁPRACA

Współpraca w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: jako „współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji.

Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji przedszkolnej, dzieci otrzymują zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że każdego ranka dzieci wybierają jakąś aktywność, wykonywaną razem ze swoim „kolegą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co tego ranka będą robić razem. Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, ze musi między nimi dojść do komunikacji, która stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi kolegami.

Statutowym celem Polskiego Stowarzyszenia DALTON jest w szczególności:

 • Szerzenie edukacji według planu daltońskiego
 • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji według planu daltońskiego
 • Upowszechnianie idei planu daltońskiego wg Helen Parkhurst wśród wszystkich zainteresowanych.
 • Inicjowanie i wspieranie organizacji szkół daltońskich.
 • Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

Relacja z międzynarodowej konferencji daltońskiej „Celuj w refleksję! Refleksja – początek czy koniec procesu edukacyjnego?”

12 listopada 2018 r. w Koszalinie odbyła się jak co roku, jesienna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszeni Dalton. Tym razem konferencja miała szerszy zasięg międzynarodowy, ponieważ goście zagraniczni byli nie tylko wykładowcami ale i odbiorcami konferencji. W wydarzeniu uczestniczyli wykładowcy wyższych uczelni, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli z całej Polski, przedstawiciele Dalton International z Holandii oraz grupa pedagogów z Chin z Shenzhen Dalton Xinhua School. Konferencja pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Koszalina zorganizowana została we współpracy z Politechniką Koszalińską.

Międzynarodowy Kongres Edukacji Daltońskiej Deventer - Holandia, 7 listopada 2018 r.

Od wielu lat tradycją są Międzynarodowe Kongresy Edukacji Daltońskiej organizowane przez holenderską fundację Dalton International. 7 listopada 2018 roku taki kongres odbył się w Deventer w Holandii. Organizatorami tego wydarzenia była fundacja Dalton International, Holenderskie Stowarzyszenie Dalton oraz Uniwersytet Saxion w Deventer. Kongres zgromadził 600 uczestników, m.in.: nauczycieli i dyrektorów holenderskich szkół daltońskich oraz przedstawicieli organizacji daltońskich z Chin, Austrii, Niemiec, Belgii. i Polski. Podczas kongresu odbywało się wiele wykładów i warsztatów poświęconych edukacji daltońskiej oraz prezentacja różnorodnych interpretacji idei Helen Parkhurst.

Szkolenia w ramach procesu certyfikacji

Polskie Stowarzyszenie Dalton organizuje proces certyfikacji szkół (podstawowych, średnich) i przedszkoli. Proces trwa 2-3 lata. W trakcie procesu prowadzone są szkolenia dla rady pedagogicznej, wsparcie merytoryczne konsultantów w przeorganizowaniu pracy zgodnie z filarami planu daltońskiego  oraz audyt placówki. Po pomyślnym audycie placówka otrzymuje Certyfikat oraz prawo używania nazwy Przedszkole Daltońskie lub Szkoła Daltońska. Szczegóły procesu znajdują się w Regulaminie certyfikacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres email: dalton.polska@onet.pl lub pod telefonem: 796 499 123

Edukacja Alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego Studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, edukatorów zainteresowanych wspieraniem samodzielnego, odpowiedzialnego, kooperatywnego i refleksyjnego funkcjonowania uczniów. Przygotowują do pracy w przedszkolach i szkołach realizujących założenia pedagogiczne Planu Daltońskiego.Stanowią atrakcyjną ofertę dla nauczycieli poszukujących niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, unikatowej metodyki pracy i zindywidualizowanego oraz holistycznego podejścia do uczniów. Powstały we współpracy z Dalton International w Holandii oraz Polskim Stowarzyszeniem Dalton.

Materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia DALTON

Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, 2017

Przyszłość zaczyna się dziś – Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań 2016

ROLA I MIEJSCE EDUKACJI DALTOŃSKIEJ W TRANSFORMACJI SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE

Międzynarodowa Konferencja
Łódź
2012

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO – WIEDZA I PRAKTYKA